Εταίροι

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας
Πρωτοβουλία για τη Δημοσιογραφία
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

 

 

ΕΤΑΙΡΟΣ 1 – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

To Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Εταίρος 1) αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο. Συνολικά περιλαμβάνει 10 σχολές, που συγκροτούνται από 40 τμήματα και 1 μονοτμηματική σχολή. Λειτουργούν 61 Κλινικές (Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής), 295 θεσμοθετημένα Εργαστήρια και 23 Σπουδαστήρια. Στο ΑΠΘ λειτουργούν 41 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών και 92 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε μεμονωμένα τμήματα, αλλά και διατμηματικά, διαπανεπιστημιακά και διεθνή. Υπάρχουν ακόμη 23 συνεργασίες με ξένα Ιδρύματα για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, Ελλήνων και ξένων υποψήφιων διδακτόρων με συνεπίβλεψη. Στις Σχολές και στα Τμήματα του φοιτούν σήμερα 73.930 φοιτητές, εκ των οποίων οι 65.026 παρακολουθούν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 8.472 μεταπτυχιακά προγράμματα (εκ των οποίων, οι 3.952 είναι υποψήφιοι διδάκτορες). Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ιδρύθηκε το 1991 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με αποστολή να παρέχει την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική γνώση για άσκηση της Δημοσιογραφίας, να ερευνά θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο λειτουργούν Ελληνόφωνο και Αγγλόφωνο πρόγραμμα(το πρώτο που προσφέρθηκε στο ΑΠΘ και σε αντίστοιχα τμήματα). To Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ συμμετέχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς και εθνικούς φορείς με πλέον χαρακτηριστικά την έδρα Jean Monet Chair για την European Integration Journalism, το Marie Curie, καθώς και αυτό που χρηματοδότησε η Google. Το Τμήμα έχει εκτενή εμπειρία στο χώρο των ΜΚΟ τόσο ερευνητικά όσο και μέσω της συμμετοχής του στο έργο ΘΑΛΗΣ Ι και την υλοποίηση, από κοινού με το HIGGS, σεμιναρίου Διαχείρισης ΜΜΕ προς ΜΚΟ της Βορείου Ελλάδας.

 

Μάθετε περισσότερα:

https://www.auth.gr/

https://www.jour.auth.gr/

 

Ομάδα Υλοποίησης Έργου:

 

 

Στελέχη Θέση στο Έργο
Καθηγητής Ανδρέας Βέγλης Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων
Επίκουρος Καθ. Νικόλαος Παναγιώτου Ειδικός Ερευνητικής Δημοσιογραφίας
Καθηγητής Χρήστος Φραγκονικολόπουλος Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων
Έλσα Ποιμενίδου Media Expert

 

Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας

 

ΕΤΑΙΡΟΣ 2 – ΊΔΡΥΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας - OKFGR (Εταίρος 2) αποτελεί το επίσημο παράρτημα του Open Knowledge Foundation. Είναι ένα μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε από μια ομάδα ατόμων που στην πλειονότητα τους είναι ακαδημαϊκοί και προγραμματιστές, και ταυτόχρονα υποστηρίζεται από ένα δίκτυο εθελοντών, το οποίο αποτελείται από επαγγελματίες με τομείς εξειδίκευσης την Επιστήμη Υπολογιστών, τα Μαθηματικά, την Ιατρική και την Δημοσιογραφία. Η θεμελιώδης αρχή του είναι η διάδοση της γνώσης, καθώς και του θετικού αντικτύπου από την χρήση των ανοικτών δεδομένων. Ως εκ τούτου, λειτουργεί ενισχυτικά για πολλές επιστημονικές κοινότητες και άτομα με ενδιαφέρον τόσο για τα ανοικτά δεδομένα όσο και για την ευρύτερη έννοια της ανοικτής επιστήμης. Επιπρόσθετα, ο οργανισμός έχει διεξάγει αλλά και συμμετάσχει σε πολλές εκδηλώσεις, όπως δια ζώσης αλλά και διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια, «workshops», συνέδρια, διαλέξεις και πληθώρα «hackathons». Χαρακτηριστική αναφορά αποτελεί το «School of Data», με στόχο την ενδυνάμωση οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκών, δημοσιογράφων και πολιτών να χρησιμοποιούν τα δεδομένα αποτελεσματικά αποσκοπώντας στην δημιουργία πιο αμερόληπτων και ενεργών κοινωνιών. Το OKFGR έχει συνεργαστεί με πολλούς δημόσιους οργανισμούς στην Ελλάδα για την προώθηση και την ενίσχυση της ανοικτής διακυβέρνησης και των ανοικτών δεδομένων, μέσω εθνικών και διεθνών έργων αλλά και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ανοικτή πρόσβαση ή την παροχή τεχνογνωσίας στην ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης δεδομένων. Πολλές πρωτοβουλίες σχετικά με πολιτικές ανοικτών δεδομένων στην Ελλάδα έχουν προωθηθεί από τον οργανισμό. Συγκεκριμένα, υπήρξε σημαντικός συντελεστής της Ψηφιακής Στρατηγικής του Δήμου Θεσσαλονίκης - 2017-2030 ως μέλος της συντακτικής ομάδας. Η διαδικτυακή πλατφόρμα για την διαχείριση και απεικόνιση των δημοσιονομικών αριθμοδεικτών (KPIs), την οποία ανέπτυξε η ομάδα του OKFGR, έχει συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης με σκοπό την ενημέρωσή σχετικά με τα δημοσιονομικά δεδομένα του δήμου. Παρείχε, επιπλέον, τεχνική υποστήριξη στην ανάπτυξη της Πύλης Δεδομένων Διακινδύνευσης Δήμου Θεσσαλονίκης, ένα έργο συνεργασίας μεταξύ της Παγκόσμιας Τράπεζας και του δήμου Θεσσαλονίκης. Αναφορικά με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση, τρεις δεσμεύσεις του οργανισμού έχουν ενσωματωθεί σε αυτό. Η ομάδα του OKFGR διαθέτοντας εκτεταμένη εμπειρία και γνώση σε διασυνδεδεμένα ανοικτά δεδομένα, τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού, καθώς και εξόρυξη, ανάλυση και μοντελοποίηση δεδομένων προχώρησε στο πρώτο ελληνικό «Linked Open Data Cloud» και την υλοποίηση της ελληνικής «DBpedia», με την δημιουργία του «Internationalized Extraction Framework», το οποίο κατόπιν οδήγησε στην ίδρυση της επιτροπής «DBpedia Internationalization Committee». Έχει επίσης δημιουργήσει πολλά σύνολα ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων στην Ελλάδα, καθώς και το ελληνικό «Open Data Hub», κύριο αποθετήριο ελληνικών ανοικτών συνόλων δεδομένων. Σχετικό έργο στο οποίο συμμετείχε ο οργανισμός αποτελεί το OpenBudgets.eu, το οποίο παρέχει επισκόπηση των δημόσιων προϋπολογισμών και των δεδομένων για τις δαπάνες με χρήση σχετικών εργαλείων και στόχο την υπεράσπιση και ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας.

 

Μάθετε περισσότερα:

https://www.okfn.gr

 

Ομάδα Υλοποίησης Έργου:

 

 

Στελέχη Θέση στο Έργο
Χαράλαμπος Μπράτσας Συντονιστής/Επιστημονικά Υπεύθυνος
Αναστασία Παπαδοπούλου Open Data Expert
Ισίδωρος Πάσσας Open Data Expert
Κλεάνθης Κουπίδης Open Data Expert

 

Πρωτοβουλία για τη Δημοσιογραφία

 

 

ΕΤΑΙΡΟΣ 3 – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ


Η Πρωτοβουλία για τη Δημοσιογραφία (Εταίρος 3) είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2018 με τους εξής σκοπούς:

  • Την προάσπιση της ελευθερίας του τύπου και του δικαιώματος της κοινωνίας για απρόσκοπτη πολύπλευρη και ανεμπόδιστη ενημέρωση.
  • Την παραγωγή ερευνητικής δημοσιογραφίας για το κοινό όφελος, σε θεματικές ενότητες κρίσιμες για την χώρα που δεν καλύπτονται επαρκώς για διάφορους λόγους όπως η οικονομική και πολιτική συγκυρία, άλλα έχουν άμεση σχέση με με την κοινωνία και απαιτούνται για την ολοκληρωμένη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας.
  • Την ανάπτυξη ικανοτήτων σε σύγχρονες μορφές εξάσκησης της δημοσιογραφίας, διασφάλιση συνέχειας σε τεχνογνωσία, μετάδοση και διάδοση εμπειρίας και η χρήση όλων για την προώθηση καινοτόμων λύσεων και πρακτικών.
  • Την εξοικείωση του κοινού και των φορέων τόσο με τους μηχανισμούς της είδησης όσο και με το πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται αυτή με σκοπό την καλλιέργεια κριτικής ανάγνωσης και περαιτέρω την βελτίωση της εμπιστοσύνης και την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της ενημέρωσης.

Μάθετε περισσότερα:

https://www.journalisminitiative.gr/

 

Ομάδα Υλοποίησης Έργου:

 

 

Στελέχη Θέση στο Έργο
Δημήτρης Ξενάκης Ειδικός Ερευνητικής Δημοσιογραφίας
Τατιάνα Καραπαναγιώτη Ειδικός Ερευνητικής Δημοσιογραφίας
Γιάννης Γορανίτης Ειδικός Ερευνητικής Δημοσιογραφίας
Σταύρος Μαλιχούδης Media Expert