Έργο

Η συνηγορία διεθνώς αποτελεί σημαντικό εργαλείο της Κοινωνίας των Πολιτών, στην προσπάθειά της να επιφέρει θεσμικές αλλαγές σε κοινωνικά προβλήματα. Στην Ελλάδα και ειδικά στην περιφέρεια, οι δράσεις συνηγορίας είναι είτε περιορισμένες, είτε περιορισμένης αποτελεσματικότητας, με εξαιρέσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και ενίοτε την κοινωνική πρόνοια. Τα αίτια εντοπίζονται στους εξής παράγοντες:
– την έλλειψη γνώσης των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων σχετικά με τη μεθοδολογία και τα απαραίτητα εργαλεία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων συνηγορίας, και
– την αρνητική εικόνα των ΜΚΟ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το ευρύ κοινό η οποία δυσχεραίνει την επικοινωνία και συνεργασία όλων των μερών για οποιοδήποτε καλό σκοπό και την ενεργό συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων.

Το έργο “Non-profits & Media advocating for good!” έχει ως σκοπό την ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα. Για να το επιτύχει αυτό, προσφέρει ένα δομημένο πλαίσιο βιωματικής εκπαίδευσης και συνεργασίας, από το οποίο θα ωφεληθούν εκπρόσωποι από 64 μέσα μαζικής ενημέρωσης και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις σε 4 πόλεις της Ελλάδας, επιλεγμένες στη βάση της ύπαρξης σε αυτές μιας ζωντανής κοινότητας ΜΚΟ και ΜΜΕ καθώς και σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων, ώστε να συν-σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μαζί δράσεις συνηγορίας.

Το έργο “Non-profits & Media advocating for good!” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το HIGGS και εταίρους του, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας και την ΑΜΚΕ Πρωτοβουλία για τη Δημοσιογραφία.

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα. Το έργο θα προάγει τη χρηστή διακυβέρνηση, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια, την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για τη διεξαγωγή δράσεων συνηγορίας. Αυτό θα επιτευχθεί με την εκπαίδευση 32 μέσων μαζικής ενημέρωσης και 32 οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών μέσα από την παρακολούθηση 3 βιωματικών σεμιναρίων σε 4 πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονική, Κομοτηνή, Πάτρα).

Πιο συγκεκριμένα μέσα από τα 3 βιωματικά εργαστήρια προβλέπεται:

  • Οι 32 οργανώσεις να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με το πώς να επικοινωνούν με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
  • Οι 32 εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να ευαισθητοποιηθούν για το έργο των οργανώσεων και το πώς να χειρίζονται τις πληροφορίες τους.
  • Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τα ΜΜΕ να πληροφορηθούν για τα διαθέσιμα ανοικτά δεδομένα στον Δήμο τους.
  • Οι 64 εκπρόσωποι των ΜΚΟ και ΜΜΕ να βελτιστοποιήσουν τις τεχνικές συλλογής, ανάλυσης και διάθεσης δεδομένων, ώστε να τα χρησιμοποιήσουν στον σχεδιασμό των δράσεών τους και να διευρύνουν τις ερευνητικές τους δεξιότητες.
  • Η ενίσχυση των ερευνητικών ικανοτήτων/δυνατοτήτων των τοπικών περιφερειακών ΜΜΕ και ΜΚΟ να ενδυναμώσει τον ρόλο τους, τη συνεργασία και τη δυνατότητα τους να λειτουργήσουν ως watchdogs.
  • Οι 64 εκπρόσωποι των ΜΚΟ και ΜΜΕ να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες πηγές ανοικτών προϋπολογισμών και τον ρόλο τους στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των δημόσιων φορέων ως πρώτη ύλη για τη δημιουργία μηχανισμών άμεσης δημοκρατίας.

Τέλος, οι συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση των βιωματικών σεμιναρίων θα είναι σε θέση να συνσχεδιάσουν δράσεις συνηγορίας και να υλοποιήσουν 4 εκστρατείες συνηγορίας για την προαγωγή της διαφάνειας, της λογοδοσίας και χρηστής διακυβέρνησης.

Οι Δράσεις του Έργου:

1
2
3
4
5
6
1

Εκδήλωση ανακοίνωσης του έργου

Εναρκτήρια Εκδήλωση για την ανακοίνωση του έργου η οποία θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του HIGGS, στην Αθήνα, με συμμετέχοντες  εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών, ΜΜΕ, αλλά και το ευρύ
κοινό. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ως εισηγητές εκπρόσωποι από το HIGGS, το ΑΠΘ, το Open Knowledge Greece, την Πρωτοβουλία για τη Δημοσιογραφία, καθώς και από τον Διαχειριστή Επιχορήγησης.
Σκοπός της είναι να παρουσιαστούν η σημασία και οι στόχοι του προγράμματος, να παρατεθούν οι τρόποι με τους οποίους θα επιτευχθούν, ενώ θα δοθεί χρόνος στους συμμετέχοντες για να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους στους ομιλητές.

2

Βιωματικό Σεμινάριο: Advocacy A' Φάση

Διήμερο Βιωματικό Σεμινάριο διαρκείας 12 ωρών που θα πραγματοποιηθεί σε 3 πόλεις της περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κομοτηνή) και την Αθήνα. Το σεμινάριο θα απευθύνεται σε 8 ΜΚΟ ή άτυπες
ομάδες ανά πόλη, καθώς και σε 8 ΜΜΕ ανά πόλη. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η δημιουργία/ενίσχυση της ταυτότητας, των επικοινωνιακών εργαλείων και του υλικού των ΜΚΟ και η απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων των στελεχών τους, για να σχεδιάσουν δράσεις συνηγορίας για να φέρουν θεσμική/νομική αλλαγή σε μια θεματική του κοινού ενδιαφέροντός τους. Η Α’ φάση θα αφορά στη γνώση της συνηγορίας
και το πώς μπορεί κάποιος να σχεδιάσει μια εκστρατεία από το μηδέν.

3

Βιωματικό Σεμινάριο: Advocacy B' Φάση

Διήμερο Βιωματικό Σεμινάριο διαρκείας 12 ωρών που θα πραγματοποιηθεί σε 3 πόλεις της περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κομοτηνή) και την Αθήνα, από το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας.
Θα περιλαμβάνει αναλυτική ενημέρωση των ΜΚΟ και ΜΜΕ για τα διαθέσιμα ανοικτά δεδομένα στον Δήμο τους και βελτιστοποίηση των τεχνικών συλλογής, ανάλυσης και διάθεσης δεδομένων, ώστε να τα
χρησιμοποιήσουν στο σχεδιασμό των δράσεών τους. Επιπλέον, θα γίνει ενημέρωση των πολιτών και δημοσιογράφων σχετικά με τις διαθέσιμες πηγές ανοικτών προϋπολογισμών και τον ρόλο τους στην
ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των δημόσιων φορέων ως πρώτη ύλη για την δημιουργία μηχανισμών άμεσης δημοκρατίας. Τέλος, θα διεξαχθεί ένα ανοικτό εργαστήρι για την καταγραφή
ανοικτών δεδομένων που αφορούν στην εκτέλεση προϋπολογισμών των ελληνικών Δήμων και περιφερειών.

4

Βιωματικό Εργαστήριο: Advocacy Γ' φάση

Διήμερο Βιωματικό Εργαστήριο διαρκείας 8 ωρών που θα πραγματοποιηθεί σε 3 πόλεις της περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κομοτηνή) και την Αθήνα. Θα απευθύνεται σε 8 ΜΚΟ ή άτυπες ομάδες
ανά πόλη, καθώς και σε 8 ΜΜΕ ανά πόλη. Κατά τη Γ’ φάση, μέσα από μεθοδολογία που θα παράσχει το HIGGS, θα χωριστούν ΜΚΟ και ΜΜΕ σε ομάδες και θα συνσχεδιάσουν δράσεις συνηγορίας, με σκοπό
να τις υλοποιήσουν σε συνεργασία. 

5

Ενδιάμεσες συναντήσεις προόδου για την υλοποίηση των κοινών δράσεων συνηγορίας

Για να μπορέσουν οι ΜΚΟ και τα ΜΜΕ να εφαρμόσουν τα όσα έχουν μάθει και σχεδιάσει κατά τη διάρκεια των βιωματικών σεμιναρίων, ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει την πραγματοποίηση δύο ενδιάμεσων
διαδικτυακών συναντήσεων και μία δια ζώσης με κάθε ομάδα ΜΚΟ και ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των δράσεων. Οι συναντήσεις αυτές αποσκοπούν στο να εξεταστεί η πρόοδός τους, να αντιμετωπιστούν τυχόν δυσκολίες και προβλήματα και να παρασχεθεί περαιτέρω συμβουλευτική υποστήριξη για θέματα που έχουν προκύψει.

6

Τελική Εκδήλωση

Τρίωρη εκδήλωση παρουσίασης δράσεων που έχουν συνσχεδιάσει και θα υλοποιήσουν ΜΚΟ και ΜΜΕ. Θα περιλαμβάνει την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος, καθώς και επιλεγμένες
δράσεις ανά περιοχή, τις οποίες θα παρουσιάσουν οι εκπρόσωποι των ΜΚΟ και των ΜΜΕ που έχουν ωφεληθεί του έργου και έχουν συνεργαστεί μεταξύ τους. Επιπροσθέτως, θα παρουσιαστούν καλές
πρακτικές που θα έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού των δράσεων συνηγορίας. Η εκδήλωση θα απευθύνεται σε ομάδες ενδιαφέροντος του τρίτου τομέα, αλλά και σε επιλεγμένες ομάδες
ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τις δράσεις που θα έχουν υλοποιηθεί.