Δράσεις

1
2
3
4
5
6
1

Εκδήλωση ανακοίνωσης του έργου

Εναρκτήρια Εκδήλωση για την ανακοίνωση του έργου η οποία θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του HIGGS, στην Αθήνα, με συμμετέχοντες  εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών, ΜΜΕ, αλλά και το ευρύ
κοινό. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ως εισηγητές εκπρόσωποι από το HIGGS, το ΑΠΘ, το Open Knowledge Greece, την Πρωτοβουλία για τη Δημοσιογραφία, καθώς και από τον Διαχειριστή Επιχορήγησης.
Σκοπός της είναι να παρουσιαστούν η σημασία και οι στόχοι του προγράμματος, να παρατεθούν οι τρόποι με τους οποίους θα επιτευχθούν, ενώ θα δοθεί χρόνος στους συμμετέχοντες για να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους στους ομιλητές.

2

Βιωματικό Σεμινάριο: Advocacy A' Φάση

Διήμερο Βιωματικό Σεμινάριο διαρκείας 12 ωρών που θα πραγματοποιηθεί σε 3 πόλεις της περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κομοτηνή) και την Αθήνα. Το σεμινάριο θα απευθύνεται σε 8 ΜΚΟ ή άτυπες
ομάδες ανά πόλη, καθώς και σε 8 ΜΜΕ ανά πόλη. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η δημιουργία/ενίσχυση της ταυτότητας, των επικοινωνιακών εργαλείων και του υλικού των ΜΚΟ και η απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων των στελεχών τους, για να σχεδιάσουν δράσεις συνηγορίας για να φέρουν θεσμική/νομική αλλαγή σε μια θεματική του κοινού ενδιαφέροντός τους. Η Α’ φάση θα αφορά στη γνώση της συνηγορίας
και το πώς μπορεί κάποιος να σχεδιάσει μια εκστρατεία από το μηδέν.

3

Βιωματικό Σεμινάριο: Advocacy B' Φάση

Διήμερο Βιωματικό Σεμινάριο διαρκείας 12 ωρών που θα πραγματοποιηθεί σε 3 πόλεις της περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κομοτηνή) και την Αθήνα, από το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας.
Θα περιλαμβάνει αναλυτική ενημέρωση των ΜΚΟ και ΜΜΕ για τα διαθέσιμα ανοικτά δεδομένα στον Δήμο τους και βελτιστοποίηση των τεχνικών συλλογής, ανάλυσης και διάθεσης δεδομένων, ώστε να τα
χρησιμοποιήσουν στο σχεδιασμό των δράσεών τους. Επιπλέον, θα γίνει ενημέρωση των πολιτών και δημοσιογράφων σχετικά με τις διαθέσιμες πηγές ανοικτών προϋπολογισμών και τον ρόλο τους στην
ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των δημόσιων φορέων ως πρώτη ύλη για την δημιουργία μηχανισμών άμεσης δημοκρατίας. Τέλος, θα διεξαχθεί ένα ανοικτό εργαστήρι για την καταγραφή
ανοικτών δεδομένων που αφορούν στην εκτέλεση προϋπολογισμών των ελληνικών Δήμων και περιφερειών.

4

Βιωματικό Εργαστήριο: Advocacy Γ' φάση

Διήμερο Βιωματικό Εργαστήριο διαρκείας 8 ωρών που θα πραγματοποιηθεί σε 3 πόλεις της περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κομοτηνή) και την Αθήνα. Θα απευθύνεται σε 8 ΜΚΟ ή άτυπες ομάδες
ανά πόλη, καθώς και σε 8 ΜΜΕ ανά πόλη. Κατά τη Γ’ φάση, μέσα από μεθοδολογία που θα παράσχει το HIGGS, θα χωριστούν ΜΚΟ και ΜΜΕ σε ομάδες και θα συνσχεδιάσουν δράσεις συνηγορίας, με σκοπό
να τις υλοποιήσουν σε συνεργασία. 

5

Ενδιάμεσες συναντήσεις προόδου για την υλοποίηση των κοινών δράσεων συνηγορίας

Για να μπορέσουν οι ΜΚΟ και τα ΜΜΕ να εφαρμόσουν τα όσα έχουν μάθει και σχεδιάσει κατά τη διάρκεια των βιωματικών σεμιναρίων, ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει την πραγματοποίηση δύο ενδιάμεσων
διαδικτυακών συναντήσεων και μία δια ζώσης με κάθε ομάδα ΜΚΟ και ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των δράσεων. Οι συναντήσεις αυτές αποσκοπούν στο να εξεταστεί η πρόοδός τους, να αντιμετωπιστούν τυχόν δυσκολίες και προβλήματα και να παρασχεθεί περαιτέρω συμβουλευτική υποστήριξη για θέματα που έχουν προκύψει.

6

Τελική Εκδήλωση

Τρίωρη εκδήλωση παρουσίασης δράσεων που έχουν συνσχεδιάσει και θα υλοποιήσουν ΜΚΟ και ΜΜΕ. Θα περιλαμβάνει την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος, καθώς και επιλεγμένες
δράσεις ανά περιοχή, τις οποίες θα παρουσιάσουν οι εκπρόσωποι των ΜΚΟ και των ΜΜΕ που έχουν ωφεληθεί του έργου και έχουν συνεργαστεί μεταξύ τους. Επιπροσθέτως, θα παρουσιαστούν καλές
πρακτικές που θα έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού των δράσεων συνηγορίας. Η εκδήλωση θα απευθύνεται σε ομάδες ενδιαφέροντος του τρίτου τομέα, αλλά και σε επιλεγμένες ομάδες
ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τις δράσεις που θα έχουν υλοποιηθεί.